Arbowet en regelgeving BHV

Hier vind u informatie over de wet en regelgeving met betrekking tot BHV

Informatie over de Arbowet en regelgeving BHV

Een brand, een persoonlijk ongeval of een ander incident. Elke werkgever wil voorkomen dat zoiets in zijn bedrijf gebeurt, maar niet alle risico’s zijn te vermijden.

Jaarlijks vinden er gemiddeld 82.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis plaats in verband met letsel door een arbeidsongeval. Afgezet tegen de 8,3 miljoen werkenden, blijkt dat er jaarlijks per 100.000 werkenden 990 werkenden een arbeidsongeval hebben dat leidt tot behandeling op een SEH-afdeling.
Van de 82.000 slachtoffers die worden behandeld op de SEH-afdeling, worden er 4.300 opgenomen in het ziekenhuis (5%). Per jaar overlijden gemiddeld 82 personen door een arbeidsongeval (bron: http://www.veiligheid.nl/cijfers/arbeidsongevallen—ongevalscijfers)

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zonodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd.

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, de grootte, de ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten een of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd.

Iedere BHV’er moet voor een of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.Naast het opleiden van bedrijfshulpverleners is het van belang dat er voorlichting en instructie over de BHV aan alle medewerkers wordt gegeven.

Wetteksten Arbowet