BHV voorlichting en preventie (RI&E)

Hoe wij graag zien dat u het aanpakt

Ri&e

Voorlichting en preventie (Ri&e)

Algemeen Risi co inventarisatie en evaluatie (ri & e / ri&e) – Brandpreventie – BHV in de Arbowet en regelgeving (Arbodienst) – BHV subsidies en fondsen

In 2008 is een nieuwe wetgeving in werking getreden waarbij er sprake is van een terugtrekkende overheid op het gebied van controlles. Dit betekent dat er meer ruimte ontstaat voor de werkgever, maar ook dat er meer verantwoordelijkheid bij de werkgever is neergelegd. Werkgevers moeten op het gebied van veiligheid een eigen beleid gaan bepalen dat gekoppeld is aan de Arbo-wetgeving. De Ri&e (Risico- Inventarisatie en -Evaluatie) is daar een instrument bij.

Stuive BHV hanteert de volgende werkwijze om u hierbij te begeleiden. Ri&e

Risico Analyse (ri&e)

De hele basis van de veiligheid en preventie van de werkplek, begint met een analyse van de werkplek zelf. De risico’s worden in kaart gebracht om daarna op deze risico’s in te gaan. Ri&e

Lees hierover meer op de pagina Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Brandpreventie

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen om het ontstaanvan een brand zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees hierover meer op de pagina ‘Brandpreventie.’

Wet- en regelgeving

Elke werkgever is verplicht een RIE uit te voeren. Wij kunnen samen met u de wetgeving doornemen en u wijzen op de verplichtingen ten aanzien van uw branche.

Voorlichting over wettenlijke bepalingen is te vinden op de pagina ‘Arbo wet- en regelgeving.’

Subsidies

Op het gebied van veiligheid en preventie zijn ook de nodige subsidies beschikbaar. Wellicht dat uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie.

Lees hierover meer op de pagina ‘Subsidies voor BHV.’